Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

İdari Personel Görev Tanımı

 1. İMÜ TÖMER’in üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütür.
 2. İMÜ TÖMER’in yönetim kurulunda talep edilirse raportörlüğünü yapar.
 3. İMÜ TÖMER’e ait pauntaj, satın alma, mesai vb. evrakları kontrol ederek hazırlanmasını sağlar.
 4. İMÜ TÖMER’deki idari personelin kişisel dosyalarını tutulmasını takip eder ve istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlar.
 5. İMÜ TÖMER’e ait tüm iç ve dış yazışmaların yapılmasını takip eder ve kaydının tutulmasını sağlar ve arşivler.
 6. Öğretim elemanlarına ders içi ve ders dışı sorunların çözümünde yardımcı olur, derslerin etkin biçimde yürütülmesi için gerekli yardım ve desteği sağlar.
 7. Öğrencilerin gelen sorunların çözümüne yardımcı olur.
 8. Öğretim elemanlarının gereksinimi olan ders araçlarını sağlar, bakım ve onarımını yaptırır.
 9. İMÜ TÖMER’de çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü sağlar, gerekli denetim-gözetimi yapar.
 10. Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder.
 11. İMÜ TÖMER’in binasında gerekli güvenlik tedbirlerini alır/aldırır.
 12. Fiziki altyapı iyileştirmelerine yönelik projeler hazırlar.
 13. Resmi açılışlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıkları yapılmasını sağlar ve sonuçlandırır.
 14. İMÜ TÖMER’de eğitim-öğretim etkinlikleri ile sınavların  (Yeterlik)  güvenli bir biçimde yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapar.
 15. Kurum/kuruluş ve şahıslardan İMÜ TÖMER’in Müdürlüğüne gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapar.
 16. İMÜ TÖMER’in kurullarının gündemlerini hazırlatır; alınan kararların  yazdırılmasını, ilgililere dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlar.
 17. Bilgi edinme yasası çerçevesinde basit bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap verir.
 18. İdari personelin izinlerini İMÜ TÖMER’deki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenler.
 19. İMÜ TÖMER Müdürünün görüşünü alarak yönetim kurulu üyelerine gündemi göndermek ve toplantı tarihini ve saatini bildirmek; ihtiyaç duyulduğunda TÖMER Müdür ve yardımcılarının tarafından yönlendirilen işleri yapar.
 20. İMÜ TÖMER’in için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında yapılması gereken işlemlerin taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından yapılmasını sağlar.
 21. İMÜ TÖMER’in Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
 22. Bağlı olduğu süreç ile ilgili üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapar.