Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Türkçe Yeterlilik Sınavı ve Diğer Sınavlar

* Türkçe için lütfen aşağı kaydırın.

EXAMS

A. Turkish Proficiency Exam

Level determination and proficiency tests are conducted in our center. Those who are going to take the exams are required to pay 400 TL, before the exam, to University  account in below.

For the successful participants, the documents can be given after one day.

Turkish Proficiency Exams are conducted in our institution, and Turkish levels of individuals who learn Turkish with other institutions or personal efforts are measured and those who are successful are given a certificate of competence.

Exam Content:

In the Turkish Proficiency Exam, the learner is responsible for four basic language skills. Exam; It consists of reading, listening, writing and speaking sections and each section is evaluated over 25 points.

In the reading section, 3 different reading texts and related questions are asked, matching, multiple choice, open ended and right / wrong questions.

The listening section contains two different listening texts. Each text is played twice and the student is given 3-5 minutes to prepare. In the first listening text, which consists of 5 paragraphs, there are 10 multiple choice questions. In the second listening, there are 5 multiple-choice questions and 5 true / false questions.

In the writing section, the student is asked to write an essay of at least 300 words.

The speaking part consists of two parts: oral expression and conversation. In oral expression, the student is asked to summarize a text, to express himself / herself and his / her environment and it is 12 points. In the conversation, a situation / text suitable for the conversation of the two students is given and it is 13 points.

The exam duration is 2 hours for reading, listening and writing skills and 10 minutes for speaking.

Scores Corresponding to Proficiency Levels:

POINTS

LEVEL

0-24

Unsuccessful

25- 49

A1

50- 59

A2

60- 69

B1

70- 79

B2

80-89

C1

90- 100

C1+

B. Course Level Exams *

The level exams are administered at the end of each course from A1 to C1 for those who learn Turkish at İMÜ TÖMER or other educational institutions with which an agreement has been made.

4 basic skills: reading, listening, writing and speaking are tested.

1.5 hours (C1 2 hours) for reading, listening and writing skills and 10 minutes for speaking.

In order for the student to be successful, he / she has to score at least 15 points for each skill in total 60 points. Otherwise, the student is deemed unsuccessful and repeats (<60) courses.

The topics used to measure each skill are parallel to the topics covered in the book.

If the successful student requests, the course level can be certified.

* Individual applications for course level exams are not accepted. Those are directed to the Turkish Proficiency Exam.

Account info:

Title:İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi

Bank: T.C. ZİRAAT BANKASI

Branch: ÇEMENZAR ŞUBESİ

IBAN: TR72 0001 0009 0063 6306 7950 53

In the description section you must write: “IMU TÖMER, Your Name-Surname and Passport Number”

**Those who fail from the exam cannot claim any refunds.

***Those who cannot take the exam they may attend  the next exam. However, they cannot claim a refund.

****Proficiency exam must be at least 5 participants. IMÜ TÖMER reserves the right to postpone or change the exam date.

Documents required for the exam:

1. Photocopy of passport

2. Bank Receipt (400 tl)

Sınavlar

A. Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS)

Merkezimizde, belirli bir takvime göre seviye tespit ve yeterlilik sınavları yapılmaktadır. Sınavlara girecek olanların sınav öncesinde, sınav ücreti olan 400 TL'yi Üniversitemizin Döner Sermaye hesabına yatırmaları (elden ödeme yapılamaz) ve dekont ile merkezimize başvuruda bulunması gerekmektedir.

Sınav sonucunda başarılı olanlara belgeleri bir iş günü sonra verilebilmektedir. 

Sınav İçeriği:

Türkçe Yeterlilik Sınavında öğrenici dört temel dil becerisinden sorumludur. Sınav; okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşur ve her bölüm 25 puan üzerinden değerlendirilir.

Okuma bölümünde 3 farklı okuma metni ve bunlara bağlı sorular eşleştirme, çoktan seçmeli, açık uçlu ve doğru/ yanlış soruları sorulur.

Dinleme bölümünde iki farklı dinleme metni bulunur. Her metin ikişer kere dinletilir ve öğrencinin hazırlanması için 3-5 dakika zaman verilir. 5 paragraftan oluşan birinci dinleme metninde 10 adet çoktan seçmeli soru vardır. İkinci dinlemede 5 çoktan seçmeli 5 adet de doğru/ yanlış sorusu bulunur.

Yazma bölümünde öğrenciden en az 300 kelimelik bir kompozisyon yazması istenir.

Konuşma bölümü iki kısımdan oluşur: sözlü anlatım ve karşılıklı konuşma. Sözlü anlatımda öğrenciden bir metni özetlemesi, kendini/çevresini anlatması istenir ve 12 puandır. Karşılıklı konuşmada ise iki öğrencinin karşılıklı konuşmasına uygun bir durum/metin verilir.

Sınav süresi okuma, dinleme ve yazma becerileri için 2 saat + 10 dk. konuşmadır.

Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS)  Puan Tablosu:

PUAN

SEVİYE

0- 24

Başarısız

25- 49

A1

50- 59

A2

60- 69

B1

70- 79

B2

80-89

C1

90- 100

C1+

B. Kur Sonu Sınavı*

Kur sınavları, İMÜ TÖMER’de Türkçe öğrenen ya da anlaşma yapılmış olan başka eğitim kuruluşu ya da STK’larda Türkçe öğrenenler için  A 1’den C1’e kadar her kurun sonunda uygulanır.

Okuma, dinleme, yazma ve konuşma olmak üzere 4 temel beceri test edilir.

Okuma, dinleme ve yazma becerileri için 1.5 saat (C1 2 saat)  ve konuşma için 10 dk süre verilir.

Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her beceriden en az 15 puan olmak üzere toplamda 60 puan alması gerekmektedir. Aksi takdirde öğrenci başarısız sayılır ve (<60) kur tekrarı yapar.

Her bir beceriyi ölçmek için kullanılan konular kitapta işlenen konulara paraleldir.

Başarılı olan öğrenci talep ederse bitirdiği kur sertifikalandırılır.

*Kur sınavlarına bireysel başvuru kabul edilmez. Bu kişiler Türkçe Yeterlilik Sınavına yönlendirilir.

Hesap Bilgileri:

Title:İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi

Bank: T.C. ZİRAAT BANKASI

Branch: ÇEMENZAR ŞUBESİ

IBAN: TR72 0001 0009 0063 6306 7950 53

*Açıklama kısmına mutlaka İMÜ TÖMER, Ad- Soyad ve Pasaport Numarası yazılmalıdır.

**Sınavda başarısız olanlar hiçbir ücret iadesi talebinde bulunamaz.

***Sınav ücretini yatırıp sınava giremeyenler bir sonraki hafta sınava alınırlar. Ancak ücret iadesi talebinde bulunamazlar. 

**** TYS sınavının yapılabilmesi için en az 5 katılımcı olması gerekir. İMÜ TÖMER sınav tarihini erteleme ya da değiştirme hakkına sahiptir.

Sınav için gerekli belgeler:

1. Pasaport fotokopisi

2. Dekont (400 TL)